To Δημοτικό Τραγούδι, του Γιώργου Καραμπελιά (Εναλλακτικές Εκδόσεις)

To Δημοτικό Τραγούδι, του Γιώργου Καραμπελιά (Εναλλακτικές Εκδόσεις)

Μπο­ρού­με να κά­νου­με πολ­λές πι­κρές πα­ρα­τη­ρή­σεις πά­νω στην ά­βυσ­σο που μπο­ρεί κά­πο­τε να χω­ρί­σει τους μορ­φω­μέ­νους και τους καλ­λι­ερ­γη­μέ­νους α­πό τη φω­νή της ζω­ής, ό­ταν σκε­φτού­με πως για πολ­λούς αι­ώ­νες ο μό­νος πραγ­μα­τι­κός ποι­η­τής που έ­χει το Γέ­νος εί­ναι ο α­νώ­νυ­μος και α­ναλ­φά­βη­τος λα­ός… Και το πιο πα­ρά­ξε­νο εί­ναι ό­τι αυ­τοί οι α­γράμ­μα­τοι συ­νε­χί­ζουν πο­λύ πιο πι­στά το αρ­χαί­ο ελ­λη­νι­κό πνεύ­μα α­πό την α­πέ­ραν­τη ρη­το­ρεί­α των κα­θα­ρο­λό­γων που, κα­θώς εί­πα, δεν εί­ναι τί­πο­τα άλ­λο πα­ρά έ­να α­κα­τά­λυ­το φί­μω­τρο.

Γι­ώρ­γος Σε­φέ­ρης, "Κω­στής Πα­λα­μάς", 1943

Όταν ο ίδιος ο Σεφέρης χρησιμοποιεί αυτά τα λόγια για να περιγράψει τη σημασία του δημοτικού τραγουδιού, ίσως δεν χρειάζεται εμείς να τονίσουμε κάτι περισσότερο. Κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από τις παρουσιάσεις μοντελιστικών εκδόσεων παραθέτουμε μερικά αναγνώσματα στον τομέα της Ιστορίας του Εθνους μας, πάντα χρήσιμη και ωφέλιμη. Και με αφορμή τη μελέτη αυτή του Γιώργου Καραμπελιά είναι χρήσιμο να συνειδητοποιήσουμε πόσους αιώνες αυθεντικής παράδοσης συμπυκνώνουν αυτά τα άσβεστα άσματα, κληρονομιά ενός έθνους που πέρασε τα πάνδεινα στην Ιστορία του.

Σε εποχές που δεν υπήρχαν, ή δεν ήταν πάντα πρόσφορα ή τόσο αποτελεσματικά άλλα μέσα διαχρονικής καταγραφής, τα δημοτικά τραγούδια άντεξαν και παραμένουν πολύτιμες πηγές για το βάθος, τις ρίζες και τη συνέχεια της γλώσσας, των ιδανικών αλλά και των ελαττωμάτων της φυλής μας μέσα στο χρόνο.

Πολλοί αδιαφόρησαν, άλλοι δοκίμασαν να τα απαξιώσουν. Το σημαντικό είναι ότι δεν μπόρεσαν να πετύχουν τίποτα από τα δύο διότι η εσωτερική αξία δεν φθείρεται εύκολα από εξωγενείς παρατηρητές. Και σήμερα, στην Ελλάδα της Κρίσης και της αβεβαιότητας, το περιεχόμενο αλλά και η ατμόσφαιρα που περιγράφουν τα δημοτικά τραγούδια είναι ένας φάρος για νέες κατευθύνσεις και αναθεωρήσεις, πιο σύγχρονες και επίκαιρες από ποτέ.

Στόχος του Γιώργου Καραμπελιά, με αφετηρία ο­ρι­σμέ­νες κα­τη­γο­ρί­ες δη­μο­τικών τρα­γου­δι­ών, τα κλέ­φτι­κα, τα μοι­ρο­λό­για, τα τρα­γού­δια της α­γά­πης, τα α­κρι­τι­κά, τις πα­ρα­λο­γές, την κυπριακή, κρητική και ποντιακή ιδιαιτερότητα, καθώς και σχετικές μελέτες ειδικών μελετητών, είναι η συναγωγή ο­ρι­σμέ­νων συμ­πε­ρασμάτων: Να διακρίνουμε τα θεμελιώδη ιδεολογικά στοιχεία που μεταβάλλουν το δημοτικό τραγούδι σε «πυκνωτή» της νεώτερης ελληνικής ιδεολογίας – αναχωνεύοντας, μέσα από το στόμα των τυφλών ποιητάρηδων (των ακριτικών ασμάτων) και των γραϊδίων (που συνέθεταν θρησκευτικά άσματα και μοιρολόγια), αρχέγονα και νεωτερικά στοιχεία, διηθώντας μέσα τους μια μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά.

Η ελ­λη­νι­κή λα­ϊ­κή ι­δε­ο­λο­γί­α, στην εξέλιξή της –ό­πως αποτυπώνεται προνομιακά στο δη­μο­τι­κό τρα­γού­δι–, θα πε­ρά­σει α­πό τον κό­σμο του α­κρι­τι­κού τρα­γου­διού και των πα­ρα­λο­γών σε ε­κεί­νον του κλέ­φτι­κου, της κατάφασης απέναντι στον «κό­σμο» και της α­πόρ­ρι­ψης της «α­δι­κί­ας», που μαρ­τυ­ρεί­ται ακόμα και στο τρα­γού­δι της α­γά­πης και στο μοι­ρο­λό­ι. Εξάλλου, «η λόγια παράδοση, μ’ όλη τη σπουδαιότητα της, ήταν υπόθεση μιας μειοψηφίας λογίων», ενώ «ο λαϊκός πολιτισμός υπήρξε τελικά ο βασικός παράγοντας της σύνθεσης λόγιου-λαϊκού, αγροτικού-αστικού, ελληνικού-ευρωπαϊκού, απ’ όπου προέκυψε ο ελληνικός πολιτισμός του εικοστού αιώνα, με τις ιδιαιτερότητες του· ιδιαιτερότητες που δε μας επιτρέπουν να τον ταυτίσομε με τα δυτικά αστικά πρότυπα».

Το δημοτικό τραγούδι, αποδίδει με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο, τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής ιδεολογίας. Ενός εθνικού χαρακτήρα που έχει διαμορφωθεί σε μια πορεία τριών χιλιάδων χρόνων, τουλάχιστον, μέσα από περιπέτειες, μεταπτώσεις και αλλαγές, που δεν έχει ίσως γνωρίσει κανένας άλλος ιστορικός λαός: από το ζενίθ της κλασικής αρχαιότητας και της φιλοσοφίας, στη διαμόρφωση ενός οικουμενικού πολιτισμού –με τον Αλέξανδρο, τον χριστιανισμό και το Βυζάντιο–, στην κατάρρευση των Αλώσεων, στην αναγέννηση του ’21, στο ναδίρ της σημερινής παρακμής. Γι’ αυτό και ο εθνικός χαρακτήρας των Ελλήνων συγκροτείται από επάλληλες και ενίοτε ανταγωνιστικές ιστορικές και πολιτισμικές επιστρώσεις, συνιστώντας μία κατ’ εξοχήν ενότητα αντιθέτων – ένα καλειδοσκόπιο τεράστιας κλίμακας, που αποτυπώνεται προνομιακά σε εκείνα τα πνευματικά έργα που αποτελούν το κοινό κτήμα ολόκληρου του λαού.

Το γεγονός πως σήμερα, σε μια εποχή καθολικής παρακμής του ελληνισμού, αυξάνεται το ενδιαφέρον για το δημοτικό τραγούδι, από ένα αυξανόμενο τμήμα των νέων, ενώ πολλαπλασιάζονται και οι σχετικές μελέτες, εκτός από τη διαχρονική αξία του, καταδεικνύει πως, όταν ένας πολιτισμός, αγγίζει κυριολεκτικά τα όρια της επιβίωσής του, τότε εγκύπτει στα βαθύτερα στρώματα της ταυτότητάς του, για να βρει ίσως και τη δύναμη μιας νέας ανάτασης.

Το βιβλίο θα το βρείτε στις Εναλλακτικές Εκδόσεις, Ξενοφώντος 4, στο Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο, Θεμιστοκλέους 37 (Αθήνα) και σε άλλα μεγάλα βιβλιοπωλεία (Θεσσαλονίκη: Λασσάνη 3). Διαδικτυακά/online εδώ σε μειωμένη τιμή προσφοράς.

 

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ

Η ΠΛΑΚΑ ΤΟΝ ΑΝΑΤΡΙΙΑ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΝΕ ΣΚΕΠΑΣΗ

Επιβιώσεις και μετασχηματισμοί - Το ριζίτικο

ΤΑ ΑΗΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

Πάρθεν

Μπροστά πάει ο Νικηταράς, πίσω ο Κολοκοτρώνης

Ανάθεμά σε βασιλιά

ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΟΙ ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ

Ήρωες ή ληστές

Της νύχτας οι αρματολοί και της αυγής οι κλέφτες

Εξιδανίκευση, πρότυπα, ιστορικό υποκείμενο

ΛΑΓΟΥ ΠΕΡΠΑΤΗΣΙΑ, ΑΪΤΟΥ ΓΛΗΓΟΡΟΣΥΝΗ

Φύση - έρωτας - κοινωνία

...κι έβαψε το μαντήλι

Η μαντινάδα

Ο έρωτας ιστορείται πολλαχώς

ΜΟΝΕ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Ο ΧΑΡΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΘΑΜΕΝΟΥΣ

ΕΧΩ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΟΡΜΙΝ, ΧΡΥΣΟΠΤΕΡΟΝ ΤΟΝ ΝΟΥΝ ΜΟΥ

Η Αροδαφνούσα και το κυπριακό δημοτικό τραγούδι

ΟΙ ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο Όλυμπος της Καρπάθου και η αρχαία γραμματεία

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Αριθμός και παραλλαγές

Εθνογένεση και δημοτικό τραγούδι

Το δημοτικό τραγούδι ως έκφραση της εθνικής... ασυνέχειας!"

ΑΔΙΚΙΑ

Τα ανάγλυφα μιας τέχνης ταπεινής

Αδικία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

ISBN13: 9789604271818

Εκδότης: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Χρονολογία Έκδοσης: Ιούνιος 2017

Αριθμός σελίδων: 256

Διαστάσεις: 24 εκατοστά (ύψος) Χ 17 εκατοστά

 

 

To Δημοτικό Τραγούδι, του Γιώργου Καραμπελιά (Εναλλακτικές Εκδόσεις)To Δημοτικό Τραγούδι, του Γιώργου Καραμπελιά (Εναλλακτικές Εκδόσεις)To Δημοτικό Τραγούδι, του Γιώργου Καραμπελιά (Εναλλακτικές Εκδόσεις)To Δημοτικό Τραγούδι, του Γιώργου Καραμπελιά (Εναλλακτικές Εκδόσεις)To Δημοτικό Τραγούδι, του Γιώργου Καραμπελιά (Εναλλακτικές Εκδόσεις)To Δημοτικό Τραγούδι, του Γιώργου Καραμπελιά (Εναλλακτικές Εκδόσεις)To Δημοτικό Τραγούδι, του Γιώργου Καραμπελιά (Εναλλακτικές Εκδόσεις)To Δημοτικό Τραγούδι, του Γιώργου Καραμπελιά (Εναλλακτικές Εκδόσεις)To Δημοτικό Τραγούδι, του Γιώργου Καραμπελιά (Εναλλακτικές Εκδόσεις)To Δημοτικό Τραγούδι, του Γιώργου Καραμπελιά (Εναλλακτικές Εκδόσεις)To Δημοτικό Τραγούδι, του Γιώργου Καραμπελιά (Εναλλακτικές Εκδόσεις)To Δημοτικό Τραγούδι, του Γιώργου Καραμπελιά (Εναλλακτικές Εκδόσεις)To Δημοτικό Τραγούδι, του Γιώργου Καραμπελιά (Εναλλακτικές Εκδόσεις)